OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY, TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH

Przedmiotem są kształtowniki stalowe gięte na zimno ze stali ocynkowanej oraz kształtowniki stalowe gięte na zimno ze stali nieocynkowanej.

Kształtowniki produkowane są w standardowych długościach.

Na życzenie Klienta możliwa jest zmiana długości profili i przygotowanie paczek wg indywidualnego zamówienia.

Kształtowniki powinny być przechowywane i składowane w taki sposób, aby nie powodować ich odkształcania, wygniatania i wyginania.

W celu zachowania pełnych właściwości, kształtowniki powinny być dodatkowo chronione przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

Zarówno w trakcie transportu jak i w trakcie przechowywania kształtowniki należy chronić przed zmianami wilgotności powietrza, temperaturą, deszczem, śniegiem, parą, rosą i mgłą.

Niedotrzymanie warunku prawidłowego zabezpieczenia w trakcie transportu i przechowywania może być przyczyną wystąpienia białych plam korozyjnych za które DGE nie bierze odpowiedzialności.

Wszelkie paczki kształtowników ocynkowanych spakowane bez plastikowych separatorów/przekładek należy bezwzględnie rozpakować w miejscu przechowywania/składowania, tak aby żadne powierzchnie kształtowników nie stykały się ze sobą. Pakowanie bez ww. przekładek należy uznać jedynie jako pakowanie na czas transportu i nie może zostać uznane jako odpowiedni sposób składowania.

Warunki płatności. Termin płatności ustalony jest indywidualnie i liczy się od dnia wystawienia faktury. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy lub do kasy DGE.

W przypadku dokonanej przedpłaty, która okaże się niższa niż rzeczywista kwota faktury sporządzonej na podstawie dokumentu WZ załadowanego towaru , kupujący zobowiązuje się do dokonania dopłaty w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia zakupu towaru bez oddzielnego wezwania do zapłaty.

W przypadku nadpłaty, sprzedający dokona na pisemna prośbę kupującego zwrotu kwoty nadpłaty na wskazany rachunek lub dokona zaliczenia tej kwoty na kolejną transakcje. W przypadku opóźnienia w płatnościach DGE zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia oraz wstrzymanie dalszych dostaw do momentu otrzymania spłaty. Ewentualne reklamacje nie uprawniają do wstrzymania płatności wobec DGE.

DGE za zaistniałe opóźnienia w płatnościach będzie sugerować się głównie ustawą z 1 stycznia 2020 r., razem z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych 

Reklamacje: – reklamacje dotyczące Ilości, powinny zostać zgłoszone niezwłocznie przy rozładunku, – reklamacje dotyczące jakości w przypadku wad widocznych, powinny zostać zgłoszone niezwłocznie przy rozładunku, nie później niż w ciągu 2 dni licząc od dnia dostawy, – reklamacje dotyczące jakości w przypadku wad ukrytych, powinny zostać zgłoszone nie później niż w ciągu 5 dni licząc od dnia dostawy Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej. Zgłaszając reklamację należy podać informacje: oznaczenie wyrobu, ilość, powód reklamacji, nr dokumentu WZ. Zgłaszając reklamacje dotyczące jakości Klient ma obowiązek przedstawić do dyspozycji DGE próbki reklamowanego towaru. Reklamacje złożone w sposób prawidłowy rozpatrywane będą w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia.

DGE zastrzega możliwość przedłużenia w/w terminu w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji uzależnione jest od decyzji jednostki badawczej.

W przypadku uznania reklamacji zgłoszonej przez Klienta, dalszy tok postępowania będzie uzgadniany indywidualnie.

Reklamacje złożone w sposób nieprawidłowy oraz po upływie w/w terminu, a także bezzasadne oraz będące wynikiem niewłaściwego postępowania z wyrobem – pozostają bez rozpatrzenia.