OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem Twoich danych osobowych jest DGE Dawid Gębski

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją sprzedaży i usług DGE

Dane kontaktowe Administratora :

DGE Dawid Gębski
Ul. Szpaków 1
41-717 Ruda Śląska
e-mail: biuro@dge.net.pl

Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe które są niezbędne do transakcji z firma DGE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

Wykonania umowy zawartej przez Państwa z Administratorem oraz do podejmowania działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy

Podstawa prawna art.6 ust. 1 lit. B RODO

Wykonania ciążącego na administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i prawa o rachunkowości

Podstawa prawna art.6 ust.1 lit. C RODO

Dochodzenia ewentualnych roszczeń jakie będą potencjalnie przysługiwać Administratorowi względem Państwa w razie niezrealizowania postanowień wynikających z umowy

Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. F RODO

Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom takie jak: spedytorom, przewoźnikom, firmom windykacyjnym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi prawne, bankom, podmiotom świadczącym usługi IT, podmiotom świadczącym usługi audytowe, wszelkim organom Państwowym, którym zgłoszenie danych jest niezbędne do realizacji powyższych celów.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy, w tym przez okres trwania uprawnień z tytułu rękojmi/gwarancji, a w zakresie przetwarzania danych w celu wykonywania ciążącego na administratorze obowiązku prawnego przez okres jaki wyznaczają przepisy prawa w tym w szczególności prawa podatkowego i prawa o rachunkowości.

W zakresie opóźnienia w płatnościach Administrator będzie przetwarzał dane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu tj. przez okres w którym będzie mógł dochodzić ewentualnych roszczeń.

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Brak podania przez Państwa danych osobowych skutkować będzie niemożliwością zawarcia i zrealizowania umowy pomiędzy Państwem a Administratorem.

Administrator nie będzie korzystał z systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.